Bună seara, domnule Rădulescu !

Un domn, Decebal Rădulescu, îşi exprimă public, pe un blog, profunda nemulţumire faţă de faptul că un grup de oameni din fotbal, pe care îl denumeşte „Borcea şi ai lui”, nu respectă justiţia română.

Opinia mea este că tratarea oamenilor „la grămadă”, procedeu specific unor alte timpuri, nu este un lucru de acceptat. Nu ştiu ce înţelege domnul Rădulescu prin „Borcea şi ai lui”. Personal, cred că cei care suntem implicaţi în aşa – numitul „Dosar al Transferurilor” suntem suficient de diferiţi pentru a nu fi trataţi ca o singură entitate. Spre exemplu, Rapid nu e Dinamo, Borcea nu e Pădureanu, Copos nu e Becali. Vârstele, educaţia, manierele, preocupările, totul ne face să fim diferiţi. Inclusiv comportamentul în raport cu Justiţia.

Personal, nu îmi amintesc să fi sfidat vreodată, în vreun fel, Instanţele de judecată. Când sunt în ţară, mă prezint la termenele fixate. Nu vorbesc neîntrebat. Nu fluier în sala de şedinţe şi respect procurorii. Vorbesc civilizat. Uneori dau citate din replici celebre. Nu cred că este ceva condamnabil în asta. A cita pe cineva nu e nici crimă, nici plagiat.

Din altă perspectivă, domnul Rădulescu face două afirmaţii pline de adevăr, pe care le salut cu entuziasm. Prima afirmaţie corectă este aceea că nu am nici un fel de teamă. NU AM DE CE să am vreun fel de teamă. Ştiu precis că nu s-a făcut nimic ilegal. Toate mişcările Rapidului au fost corecte şi transparente. Se va vedea aceasta în final, chiar dacă complexitatea şi eterogenitatea grupului de oameni de fotbal implicaţi a făcut ca, până în prezent, 30 de şedinţe de judecată să nu fie suficiente pentru clarificarea unor lucruri, altminteri relativ simple.

A doua afirmaţie corectă este aceea că, potrivit prezumţiei de nevinovăţie, până când Instanţa se va pronunţa printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, toţi cei implicaţi în acest dosar trebuie să fie consideraţi ca fiind nevinovaţi. NU mai suntem, zic unii, în comunism, astfel ca orice acuzaţie, oricât de absurdă şi de nefondată ar fi, să atragă oprobiul public şi eliminarea din viaţa socială. Deşi se încearcă acest lucru, cu din ce în ce mai multă insistenţă.

În ceea ce mă priveşte, aştept cu răbdare sfârşitul procesului şi absolvirea mea publică de acuzaţiile nefondate care mi se aduc.
În fine, mi se pare adorabil modul, probabil involuntar, în care domnul Rădulescu ia în zeflemea, el însuşi, şedinţele de judecată, descriind într-o manieră umoristică, desfăşurarea lucrărilor. Desigur, domnul Rădulescu ştie foarte bine că ordinea în sala de judecată, „poliţia instanţei”, cum se spune, este asigurată de Instanţa însăşi. Degeaba se oripilează distinsul domn jurnalist: dacă Instanţa a decis să trateze cu oarecare flexibilitate persoanele audiate, înseamnă că, din diferite motive, aceasta a fost voinţa Ei, a Instanţei, şi nicidecum nu e vorba despre indisciplina unor inculpaţi zurbagii, cum îi prezintă domnul Rădulescu.

Ştim cu toţii că, atunci când vrea, Instanţa are capacitatea, şi mijloacele, şi ştiinţa, şi voinţa de a aduce la ordine pe oricine şi de a se face respectată, cu atât mai mult cu cât preşedinta Completului de Judecată este un magistrat extrem de exigent şi de sever. Justiţia română nu are nevoie să fie apărată de avocaţi – din – oficiu. Se impune prin justeţea hotărârilor pe care le pronunţă.

47 Replies to “Bună seara, domnule Rădulescu !”

 1. MOTTO: PATRIA ESTE NORODUL NU TAGMA JEFUITORILOR

  In orice tara sanatoasa la cap, civilizata, exista o lege privind controlul averilor. In Romania a existat legea 18 privind controlul averilor a carei esenta era; tu cetatean care te-ai imbogatit( ex; Ioan Niculae) trebuie sa demonstrezi statului cum te-ai imbogatit si nu invers. Daca nu reusesti sa dovedesti, 80% din avere se confisca. de ce 80%; pentru ca nici statul nu-ti poate demonstra ca ai facut-o ilegal( ar insemna ani si ani de cautari, resurse cheltuite si asa mai departe). Aceasta lege 18 a fost abrogata( desfiintata) in mod fraudulos in anul 1990 de guvernarea Nastase. Domnilor, a fost momentul in care S-A DAT LIBER LA FURAT. O lege similara privind controlul averilor in varianta actuala a fost elaborata de Doctorul in Economie Constantin Cojocaru si va rog s-o cititi cu mare atentie: Lege privind controlul averilor dobândite în mod ilicit (Proiect) CAP. 1 ART. 1 Poate fi supusă controlului, in condiţiile prezentei legi, provenienţa averii, a bunurilor şi valorilor, oricărei persoane fizice, sau juridice, dacă sunt date sau indicii că există o vădită disproporţie între valoarea averii acesteia şi veniturile sale şi nu se justifică dobândirea licită a averii. Controlul priveşte averea dobândită după data de 22 decembrie 1989, atât cea existentă în patrimoniul persoanei în cauză, cât si cea înstrăinată cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. ART. 2 Averea a carei provenienţă nu se justifică este supusă unui impozit de 80%. Prin justificarea provenienţei averii se înţelege obligaţia persoanei în cauză de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobândirea sau sporirea averii sale. CAP. 2 ART. 3 Controlul provenienţei averii prevăzută la capitolul 1 se face: a) în temeiul sesizărilor, dacă sunt scrise şi semnate, ale oricarei persoane fizice, sau juridice, cu domiciliul, respectiv, cu sediul în România; b) la cererea persoanei căreia i s-au adus imputari publice in legătură cu provenienţa averii sale; c) la sesizarea organelor financiare
  , a celor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti, când acestea deţin date, rezultând din activitatea lor, cu privire la disproporţia vădită dintre valoarea averii şi veniturile unei persoane. CAP. 3 ART. 4 Verificarea sesizărilor şi a cererilor arătate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care funcţionează pe lânga fiecare tribunal şi este alcătuită din: – doi judecatori desemnaţi de preşedintele tribunalului, dintre care unul în calitate de preşedinte; – un procuror desemnat de primul procuror al parchetului de pe lânga tribunalul în cauză. Membrii comisiei de cercetare sunt desemnaţi pentru o perioadă de trei ani. Pe aceeasi perioadă şi de catre aceleaşi persoane, vor fi desemnaţi şi trei supleanţi, care vor înlocui pe titulari în cazul în care aceştia, din motive legale, nu vor putea lua parte la lucrările comisiei de cercetare. Comisia are un secretar desemnat de preşedintele tribunalului dintre grefierii acestei instanţe. ART. 5 În cazul în care sesizarea este făcută potrivit art. 3 lit. a, comisia nu va începe cercetarea înainte de a fi chemat pe cel care a semnat sesizarea pentru a-i cere relaţiile necesare cauzei. Dacă rezultă date sau indicii că între valoarea averii persoanei în cauza şi veniturile acesteia există vădită disproporţie, comisia o citează şi îi acordă un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declaraţie cu privire la toată averea sa şi la justificarea provenienţei acesteia. Provenienţa averii persoanei care refuză să dea declaraţia arătată la alineatul precedent, precum şi a bunurilor şi valorilor care au fost omise din aceasta declaraţie, este considerată nejustificată, pâna la proba contrară. ART. 6 Comisia citează orice persoană care ar putea da relaţii utile pentru lămurirea provenienţei averii celui in cauză. Cei care, după data de 22 decembrie 1989, au dobândit bunuri sau valori de la persoana în cauză vor fi ascultaţi în mod obligatoriu. Dacă persoana în cauză este căsătorită, comisia va cita şi pe celălalt soţ pentru a da relaţii cu privire la bunurile si valorile comune. Actele şi lucrările comisiei nu sunt publice. Persoana în cauză poate să ia cunoştinţa de toate actele şi lucrările dosarului. ART. 7 Dacă socoteşte necesar, comisia, prin încheiere, poate lua măsura indisponibilizării bunurilor si valorilor persoanei în cauză şi ale persoanelor cu care locuieşte împreună şi gospodăreşte în comun. De asemenea, vor putea fi indisponibilizate bunurile si valorile pe care persoana în cauză le-a înstrăinat cu titlu gratuit după intrarea în vigoare a prezentei legi. ART. 8 Comisia hotărăşte, în termen de cel mult 3 luni de la data sesizării, prin încheiere motivată, cu majoritate de voturi: – clasarea cauzei, când constată că provenienţa intregii averi este justificată; – trimiterea cauzei spre soluţionare judecătoriei in raza căreia se află domiciliul persoanei in cauză, dacă constată că provenienţa intregii averi sau a unei părţi din avere nu este justificată; – trimiterea cauzei la unitatea competentă de procuratură, dacă în legătură cu averea a carei provenienţă este nejustificată rezultă săvârşirea unei infracţiuni. Prin încheierea de clasare se dispune şi ridicarea măsurii de indisponibilizare a bunurilor. Încheierea de clasare se comunică persoanei în cauză, celei care a facut sesizarea, procurorului şef al parchetului de pe lângă tribunalul competent şi Ministerului Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la pronunţare. CAP. 4 ART. 9 Preşedintele judecatoriei, primind dosarul, fixează termen de judecată, la cel mult 30 de zile de la primirea dosarului, şi dispune citarea tuturor părţilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, va fi întotdeauna citat. Prezenţa procurorului este obligatorie. Judecatorul şi procurorul care au făcut parte din comisia de cercetare nu pot participa la judecată. ART. 10 Judecatoria, dacă constataă că provenienţa averii este justificată, hotărăşte închiderea dosarului. Dacă constată că provenienţa averii sau a unei parti a acesteia nu este justificată, impozitarea cu 80% a valorii averii a carei provenienţă nu se justifică, valoare stabilită de instanţă pe bază de expertiză. Instanţa va stabili şi termenul de plată, care poate să fie de cel mult 60 de zile de la data hotărârii instanţei. Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi bunurilor comune ale soţilor. Dacă în legătură cu bunurile a căror provenienţă este nejustificată rezultă săvârşirea unei infracţiuni, judecătoria trimite dosarul la parchetul competent spre a analiza dacă este cazul să pună în mişcare acţiunea penală. ART. 11 Dispozitivul hotărârii judecătoreşti, rămasă irevocabilă, prin care se constată provenienţa ilicită a averii, se comunică organului fiscal de la domiciliul persoanei a cărei avere a fost cercetată, în vedrea executării. Bunurile confiscate se vor valorifica prin vânzare la licitaţie, sumele obtinute fiind virate la Fondul National pentru Despăgubiri si Investiţii. Preţul de pornire al licitaţiei nu poaste fi mai mic decât valoarea bunului, stabilită de instanţă pe bază de expertiză. Vânzarea bunurilor şi încasarea debitelor stabilite in condiţiile prezentei legi se efectuează de către organele fiscale, în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la executarea silită pentru neachitarea creanţelor băneşti datorate statului. Cheltuielile făcute pentru depozitarea, conservarea şi valorificartea bunurilor confiscate se scad din sumele obţinute din vânzarea acestora. CAP. 5 ART. 12 Împotriva încheierii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, procurorul şef al parchetului competent, Ministerul Finanţelor Publice şi persoana care a făcut sesizarea. Recursul se soluţionează de tribunalul competent. ART. 13 Împotriva hotăririlor judecătoriei, cei arătaţi la art. 11, precum şi persoana ale cărei avere a fost supusă controlului, pot face recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul competent. CAP. 6 ART. 14 Procedura de cercetare şi judecare a provenienţei averii începută împotriva unei persoane continuă împotriva moştenitorilor. Cercetarea poate fi pornită şi direct împotriva moştenitorilor. Moştenitorii răspund numai în limita valorii bunurilor şi valorilor dobândite prin succesiune. ART. 15 Dacă cu ocazia urmăririi pornite pentru realizarea impozitului prevăzut de art. 10, alin. 2, se constată insolvabilitatea persoanei in cauză, Ministerul Finantelor Publice, în vederea realizării impozitului, poate cere in justiţie să se constate că actele prin care aceasta a înstrăinat bunuri cu titlu oneros sunt simulate. De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice va putea cere desfiinţarea actelor prin care persoana în cauză a înstrăinat bunuri, cu titlu gratuit, în frauda drepturilor statului decurgând din această lege. ART. 16 Dispozitiile prezentei legi se întregesc cu prevederile codului de procedură civilă şi cele privind executarea creanţelor bugetare. ART. 17 Toate acetele de procedură în această materie sunt scutite de orice taxă de timbru. ART. 18 Încheierea de clasare a comisiei de cercetare sau, dupa caz, hotărârea instanţei de judecată prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, ramasă definitivă, va fi publicată într-un ziar, în extras, la cererea şi pe cheltuiala persoanei în cauză. ART. 19 Fapta aceluia care, în sesizarea prevăzută de art. 3, face afirmaţii mincinoase cu privire la provenienţa nejustificată a bunurilor unei persoane fizice, constituie infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în codul penal pentru denunţare calomnioasă. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate sau la sesizarea comisiei de cercetare ori a instanţei de judecată. ART. 20 Ori de cite ori, în cuprinsul prezentei legi, se face referire la judeţe sau la organe care funcţionează pe teritoriul judeţelor, aceste referiri se înteleg a fi făcute şi la municipiul Bucureşti sau, în mod corespunzător, la organele care funcţionează pe teritoriul acestui municipiu. __________________ Absolvent al Colegiului Naţional „Sf. Sava” şi al Academiei de Studii Economice
  din Bucureşti. Doctor în economie, specialitatea management. Motto _ Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor ! TUDOR VLADIMIRESCU Arhiva de lucrari: Index de lucrari publicate( repertoriu ) Prezentare: C.V. Manifest : GATA PDF : Grafice de evaluare PDF : Tabele de comparatie Website_01: Varianta COJOCARU Website_02: Eurosansa Contact:via E-mail pentru mai multe detalii legate de modul in care a fost jefuita averea nationala si trecuta din proproietatea cetatenilor in mana unor asemenea infractori: http://www.variantacojocaru.ro LEGEA COJOCARU PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT Proiect de lege privind despăgubirea cetăţenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român Parlamentul României adoptă prezenta lege: Art. 1. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finanţelor Publice, efectuează o emisiune de obligaţiuni prin care se angajează să restituie cetăţenilor României capitalul trecut în patrimoniul societăţilor comerciale şi regiilor autonome create prin aplicarea prevederilor Legii 15/1990. Art. 2. Valoarea nominală a unei obligaţiuni este de 1.000 (una mie) euro. Art. 3. Fiecare cetăţean major al României este îndreptăţit să primească un număr de 20 obligaţiuni, fiecare obligaţiune având o valoare nominală de 1.000 euro, respectiv un total de 20.000 euro. Art. 4. Termenul limită de răscumpărare a obligaţiunilor emise în baza prevederilor prezentei legi este de 10 de ani de la data emiterii lor. Art. 5. Obligaţiunile emise în baza prezentei legi nu pot fi înstrăinate. Ele pot fi lăsate moştenire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Art. 6. Dobânda la obligaţiunile ce fac obiectul prezentei legi este de 0,5 % pe an şi se datorează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sunt emise obligaţiunile, urmând să fi plătită odată cu răscumpărarea obligaţiunilor. Art. 7. Răscumpărarea obligaţiunilor şi plata dobânzilor aferente se fac din Fondul Naţional pentru Despăgubiri şi Investiţii care are ca surse: a) sumele încasate de statul român din vânzarea acţiunilor şi activelor aflate în proprietatea sa; b) dividendele şi profiturile încasate de statul român pentru capitalurile aflate în proprietatea sa; c) impozitul progresiv pe avere; d) impozitul pe averile dobândite în mod illicit; e) alte surse stabilite prin lege. Art. 8. Fondul National pentru Despăgubiri şi Investiţii se constitutie prin hotărâre de Guvern emisă în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Art. 9. În termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul prezintă Parlamentului proiectul legii privind impozitul progresiv pe avere şi proiectul legii privind controlul averilor. Art. 10. Obligaţiunile emise în baza prezentei legi vor fi răscumpărate începând cu anul următor emiterii lor, prin concursuri de proiecte, sumele băneşti corespunzătoare fiind utilizate pentru finanţarea de proiecte de investiţii propuse de persoanele fizice autorizate şi de societăţile comerciale care îi vor avea ca acţionari sau asociaţi pe deţinătorii de obligaţiuni. Art. 11. Metodologia privind obligaţiunile emise în baza prezentei legi se stabileşte prin hotărâre de Guvern emisă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, printr-o metodologie similară cu cele utilizate pentru finanţările nerambursabile acordate de Uniunea Europeană. Art. 12 – Împiedicarea aplicării prezentei legi constituie infracţiune iar persoana fizică responsabilă se sancţionează cu amendă penală în cuantum de 100 000 lei. Pentru mai multe informatii, citeste si MANIFEST-ul, Instructiunile, Precizarile, Apelurile si celelalte rubrici postate pe site

 2. In ceea ce-l priveste pe patronul rapidului, in urma cu 10, 15 ani spunea sus si tare, sigur pe el; NU MA INTREBATI CUM AM FACUT PRIMUL MILION.
  Legislatia a fost facuta si modificata ( vezi legea 18 abrogata in mod fraudulos) in favoarea unui grup infractional din care face parte George Copos, Cristi Borcea, Ioan Becali, Ioan Niculae, Ioan Neculaie, Ion Tiriac, politicieni si asa mai departe.
  DOMNILOR O SA VINA ZIUA IN CARE VETI PLATI CU VARF SI INDESAT.

 3. la munca nu la intins mana cum zicea mos columbeanu, asa se construieste un club, bravooo domnule muncitor copos, hai RAPID, BRAVOOO PENTRU TOT CE ATI FACUT DIN CLUB , a-ti sacrificat atatia bani pentru acest club, bani cu care a-ti fi putut sa va distrati bani munciti de dvs. din fondurile pcr, bravoooo. va stimez pentru tactul de care dati dovada in limbajul cu oaia becali.
  Tineti-l PE SUMUDICA LA ECHIPA, IAR DE VA FI SA-L SCHIMBATI ATUNCI INCERCATI CU REDNIC ORI SABAU.
  TIKI TAKA RAPID

 4. … Banii cheltuiti cu chibzuinta ani la rand de dvs., v-au facut sa intelegeti ca viata ia uneori o turnura neasteptata si ca e bine sa fi chibzuit ( criza economica mondiala ne va mai da dureri de cap, mai ales noua romanilor) ). Suporterii echipei Rapid isi doresc jucatori de valoare, uitand ca uneori ei sunt facuti “valorosi” de televiziuni si nu de propria lor personalitate, care pt. multi fotbalisti nu e.

  Nu vreau sa comentez nimic despre acel jurnalist, se cunoste lipsa de cultura printre aceasta breasla, care odinioara faceau parte un: M. Eminescu , Caragiale si Pamfil Seicaru etc.
  D-voastra dle Copos, va doresc sanatate , intelepciune si bucurii multe; sa faceti din Rapid o echipa frumoasa, caci in viata , oamenii ne inseala , sau vreo fata cu ochi de foc, care devine stapana peste sufletul nostru, numai Rapiduletu’ nu ne va insela niciodata.

 5. SA VA FIE RUSINE , SA VA FIE RUSINE , SA VA FIE RUSINE , PT SITUATIA FINANCIARA DE LA CLUB ,SUNTETI SINGURU VINOVAT PT SITUATIA ACTUALA !!!!!!!!!!!!!!!! SA VA FIE RUSINE !11

 6. cum este posibil sa nu-l platesti pe Spadacio si sa tii in lot muraturile nicolae grigore, grigorie, lazar, coman si alti terminati…….parful sa se aleaga …

 7. “Sunt epuizat şi extrem de trist, pentru că nu eu trebuie să rezolv toate aceste lucruri”.

  Ce sa mai intelegem? Ca doriti defapt ca un presedinte, director executiv, manager general sa se ocupe de aceste lucruri? Sa stie bine cu cine bate palma (adica un jucator de fotbal ce isi ofera serviciile printr-un contract incheiat cu Rapid?) Sa-l poata face pe jucator sa ofere servicii fotbalistice cu toate ca bani nu sunt mereu disponibili a fi platiti (ADICA ESTE CRIZA, LA TOTI NI-I GREU)?

  Unde-i comando-ul?
  Chiar nu intelegeti ca suporterii Rapidului MERITA CU PRISOSINTA un altfel de feed back din partea managementului clubului?

 8. omule tu distruci echipa Rapidului deceaba ai bagat 10 milioane an echipa cumai zis la tv daca tu nu dai bani lui spadacio are si omu copil nevasta ca spus spadacio ca sa sarurat sa le zica la familia sa ca nqre banice face moare omu de foame pe dinu cheoprche al ti ca pe un boier saltu moare de foame c pe vama nulam auzit sa se planga pan acuma doar pe spadacio lam auzit la tv pe sport.ro tu vrei sa ajuncem an europa liga fara sai dai bani?

 9. Este adevarat ca ati vorbit sau ca o sa vorbiti cu domnul Ioan Niculae despre o posibila vanzare a clubului? V-a contactat patronul Astrei?

 10. Cine seamana vant…

  Cati bani cheltuiti an de an pentru Rapid? Multi!
  Sa facem un pact (indraznesc)…
  Nu va cer ABSOLUT NIMIC decat sa-mi ascultati sfatul un sezon intreg. Mai slaba performanta decat ,,reusiti” sa obtineti an de an din 2008-2009 nu ar putea fi decat retrogradarea…
  Pentru ce aruncati cu sutele de mii de euro? Pentru cine mai bine zis?

  Oricum va sfatuiesc si de aici pana in panzele albe:

  REDNIC, DOMNULE COPOS, REDNIC. Mircea Rednic

  Va spun cu mana pe inima:

  1. De ceva vreme (cateva sezoane) cei care evolueaza pentru Rapid imi lasa impresia in unele meciuri ca se prezinta la meciuri doar de dragul de a bifa acele meciuri.
  2. Ne incurcam (tot de ceva vreme) de echipe pe care LE BATE CINE VREA SI CINE NU VREA.

 11. Ne-ai lucrat si anul asta domnule Copos. Ai facut pe dracu’ in patru si ai dinamitat din nou echipa, prin cel mai nenorocit capitan din istoria Rapidului, Lazar, si prin locotenentii sai. Pacat de Sumudica, pacat de cei cativa jucatori (Marcos, Olberdam, Glauber, Costa, Vidanov, Roman, Straton) care au incercat sa joace in acest mediu viciat, pacat de suporterii care sustin echipa.

  Nu e nevoie sa incepeti o noua telenovela cu vanzarea clubului pentru a baga gunoiul sub pres si anul asta, sunt prea multe interese si in galerie ca sa va ia cineva la pietre, cu i s-a intamplat prietenului Jiji.

 12. sa iti fie rusine ma ..esti presedinte ?vrei sa faci performant la club ma ? pai din cauza ta se intampla toate astea ..ai hoteluri ai bani dar nu esti instare sa platesti la fotbalistii salariile..saraci alearga pe frig si pe caldura si tu nu esti instare sa le platestii salarii sa le dam peste nas stelistilor ..acum spadacio pleaca la fel si sumudica pai ce mai vrei ma ?unde mai vrei tu echipa ca asta ..FA CEVA CA AVEM ECHIPA CEA MAI BUNA ECHIPA DIN ROMANIA ..PRECUM ESTE SI GALERIA….da drumu la bani si nu te mai baga peste sumudica ..ca stie el ce face..

 13. domnule copos,nu stiu daca sunt cel mai in masura sa dau sfaturi de ce si cum trebuie facut la rapid,dar vreau sa va spun ce as face eu in situatia actuala ca doar de aceea aveti acest blog sa ascultati si parerile unor oameni simpli care isi doresc doar binele clubului Rapid si astfel si binele dumneavoastra ca patron al acestei echipe!

  Marius Sumudica- e un om de calitate,un rapidist 101 %,nu cred ca exista cineva care sa isi doreasca mai mult ca el sa faca ceva pt rapid,dar asta este,totusi el rateaza obiectivul Europa League si datorita DUMNEAVOASTRA si CONDUCERII,sunteti in aceeasi oala,ba mai mult eu cred ca el are o vina mai mica decat dumneavoastra si CONDUCEREA!

  Deci :in opinia mea in afara de meciul de la Targu Mures-jcuatorii rapidului au dat dupa cum am vazut eu tot ce au avut mai bun din ei meci de meci,dar atat au putut!

  De ce consider vina dumneavoastra si a lui Dinu Gheorghe mai mare?pai:uitativa cum a fost nevoit sa pregateasca sumudica ultimele meciuri:fara Cassio,Sburlea,Cesinha, si mai ales fara Spadacio!si cat timp la Rapid,un jcuator isi permite sa lipseasca 2 luni sa stea la plaja(Duarte)si apoi e reprimit,cat timp Lazar face figuri si isi da prea mare improtanta,cat timp M.Constantin sare la bataie cu antrenoru(intr-adevar sumudica a gresit cu gluma,dar totusi nu l-a injurat,nu a fost chiar asa de grav,incat sa sari la bataie).Cat timp la rapid stai in atac cu doar 2 varfuri-unul Cassio care stie da gol doar din 3 m sau cu Sburlea care numai gol nu stie da…ce sa mai vrei?In iarna trebuia adus un varf adevarat nu smecherii din astea…..

  Inca ceva:CINE i-a adus la Rapid pe Ezequias,Vidanov,Olberdam,Frunza,Glauber???deci chior sa fi si tot vezi ca astia nu au treaba cu fotbalul….!Bine ca avem 3 portari si 2 atacanti in schimb!
  Prea laudat e si Rui Duarte ala,parerea mea e jcuator mediocru sa nu zic chiar mai rau….

  fotbalisti adevarati Marcos Antonio,Bozovic,Roman-lor nu am ce sa le reprosez dau totul meci de meci asa au facut din start!

  sansele sa prindem europa sunt spre 0,deplasari la targu jiu,steaua si u cluj acasa cu brasov si tg mures-daca nu facem 11 p din astea 5 meciuri nu avem sanse,si e cam greu…spre imposibil!
  Cat timp dumneavoastra nu sunteti in stare sa tineti la Rapid unul din cei mai buni fotbalisti din tara,sa ii dati doar salarul atat…nu se poate…ati dat dovada de un amatorism GROSOLAN!e adevarat ca de cand e lazar,spadacio la rapid nu am mai facut nimic in europa,dar totusi spadacio era principalul jcuator al nostru de creatie!

  cred ca cel mai bine ar fi sa ramana sumudica pana in vara-daca atinge obiectivu sa ramana daca nu,nu!nu are cine sa vina si sa salveze asa corabia acum din mers,nu a reusit nici andone sezonu trecut si andone chiar ar fi putut avea un program mai ok!

  Eu l-as vrea pe Cristi Pustai la Rapid,mi se pare printre cei mai buni antrenori din liga 1,am mai zis de el de multe ori!dar in vara trebuie cel putin 3 jcuatori de atac!

  si inca ceva TREZITI-L PE HEREA!!!!!!!!!el ar fi speranta noastra!Tot jocul nostru de atac sta in fundasii laterali Bozovic si Duarte + Roman care fug tot terenu si centreaza sau intra in centru,practic nu avem mijlocasi centrali si atacanti!

 14. zilele dumneavoastra la Rapid , va sunt numarate !!!! SUNT UN NESIMTIT , prin aceasta demitere ascundeti neputinta Ta , ca prea mult te respecta , neplata salarile si acela ce trebuia sa ne asigura liniste financiara la club , o sa vezi tu atmosfera la meciul cu tg mures

 15. Domnule Copos,

  Am 21 de ani si sunt rapidist de mic copil. Nu inteleg cum un om cu o asemenea avere si cu un asemenea talent la afaceri ca dumneavoastra poate fi atat de nepriceput in ale fotbalului. Chiar credeti ca 10.000 de rapidisti sunt imbecili cand il fluiera pe Lazar ? Chiar credeti ca 10.000 de rapidisti sunt imbecili cand ii striga numele lui Sumudica ? Si nu doar faptul ca il striga e important, ci faptul ca au incredere si rabdare in omul si antrenorul Marius Sumudica. Cum puteti sa ziceti ca Sumudica este vinovat pentru actuala stare a echipei cand aceasta echipa de 3 ANI de zile iese pe locurile 7-8 desi salariile sunt de locurile 1-2, ca sa nu zic doar 1… 3 ANI, cu antrenori diferiti !!! Unde e problema atunci, in teren sau pe banca ? Aceste putori din teren trebuie arse la salarii, trebuie dati afara !!! Stau in carca Rapidului. De ce nu implementati un sistem cu un plafon salarial de 50.000 de euro, si un sistem de prime cu 5.000 de euro la fiecare victorie ? Oricum daca imbraci tricoul Rapidului se presupune ca nu il imbraci pentru bani.. Dati-le drumul tuturor, sa-si rezilieze contractele sa se duca naibii, va asigur ca daca vor juca cei de la Rapid II in locul celor de la prima echipa vor scoate CEL PUTIN aceleasi performante, adica o echipa de mijlocul clasamentului. De ce sa ne legam la cap cu aceste « vedete » care nu fac nimic pentru Rapid ?
  De ce trebuie sa primeasca totul de-a gata si sa-si bata joc, de noi in primul rand si de dumneavoastra in al doilea ? S-au obisnuit asa, bani multi si performante ZERO. Acolo sunt vinovatii, putorile care imbraca de 3 ani culorile alb-visinii si joaca mai prost decat niste copii din curtea scolii.

  Ati facut a nu stiu cata greseala din cariera dumneavoastra « fotbalistica ». Va spun un singur nume cu care ati procedat intr-un mod asemanator : Dan Petrescu. L-ati dat afara ca pe un gunoi si uitati ce antrenor valoros a ajuns. NU SUMUDICA ESTE PROBLEMA ! Putorile vor juca la fel cum o fac de 3 ani…

 16. dincauza ta ramnem fara echipa uite cesentmpla daca nu le dai bani la jucatori a plecat spadacio dincauza ta neam saturat numai de vorbe si iarasi vorbe deceaba ba vrei tu sa ne duci an europa daca esti un mercenar pastrezi bani numai si numai pentru tine dar la jucatori nule dai nik

 17. Aduceti un antrenor la fel de dur ca si Sumudica dar sustineti-l neconditionat in relatia cu jucatorii pentru a evita sabotajele la care au fost supusi ultimii 4 antrenori ai rapidului fiindca altfel in orice moment in care unii din jucatorii cu fite, salarii mari si fara rezultate se supara, antrenorul pleaca si asta nu e normal!
  P.S. Chiar nu vede nimeni ca Cesihna, Spadacio joaca fara nicio ambitie, fara nicio tragere de inima?

 18. Pupându-l în spate pe Lazăr nenea Copos nu faci decât să discreditezi orice antrenor încă din start. Mereu caută cartonaşul roşu când joacă pentru că vrea să stea cu FC Oaia.

  Coman, M Constantin şi Lazăr sunt jucători care vând clubul Rapid mereu în meciurile cu steoaia. Deschide-ţi-vă ochii şi vedeţi adevăraţii nenorociţi ce nu au dus clubul în Cupele Europene, berbecali anthicristul s-a băgat la unii dintre ei…

  Eu aş vrea ca Şumudică să rămână până la final, deja etapa următoare este ratată…

  Din lotul actual i-aş ţine doar pe: M Antonio, Bozovic, Glauber, Ezequias, Frunză, Duarte şi Cassio, restul tineri care să se învârtă în jurul căpitanului Ilyes care trebuie adus de la Braşov.
  Andrei Creţu, Drăghia şi Straton sunt nişte copii cu tupeu ce merită să facă parte din lotul mare nu ca babele îndopate cu valută ce se vaită pentru o lună de întârzieri salariale.
  La alţii primesc paltoane sau urdă şi li se dă un şut în fund când îşi cer restanţele pe un an, a se vedea cazul Pleşan!

  Cei mai buni pentru reconstructie sunt: AP: Bergodi, AS: Renzo Rosi, preparator fizic: Urbano Lega (avem carenţe mari la recuperare) + un antrenor cu portarii care să nu fie din mocirla de campionat de aici.

 19. Mai am si eu o intrebare. De ce nu se mai doreste in ultimii ani participarea in cupele europene? Imi tot storc creierii si nu gasesc o explicatie logica.

  Se vede insa de pe luna ca nu se vrea, echipa e sabotata sistematic, an de an, in retur.

 20. REDNIC, DOMNULE COPOS, REDNIC. Mircea Rednic

  REDNIC, DOMNULE COPOS, REDNIC. Mircea Rednic

  REDNIC, DOMNULE COPOS, REDNIC. Mircea Rednic

 21. lasal pe sumudica pana la sfarsitu campionatului..ne dorim asta …toti rapidsiti vrem asta te rugam din suflet,

 22. Nu mai zic nimic…Mi-am exprimat punctul de vedere de multe ori. Nea Geo, gresesti mult. Si ma doare. Sufar eu cat si toti rapidistii adevarati care isi pun sperante la fiecare meci. L-ati demis pe Sumudica si credeti ca ati rezolvat problemele. Dar nu e asa. NU UITATI UN SINGUR LUCRU. GALERIA RAPIDULUI E UNICA. “…sa-ncurajam Rapidul pana in mormant e cel mai frumos lucru de pe Pamant “. Nu va bateti joc de noi. Nu mai luati toate ciurucurile posibile. Liberi de contract in alte campionate si buni la noi. Sa fim seriosi…Pe cine pacalim??? N-avem atac. Aduceti-l pe Ionita inapoi. S-a plafonat in Germania.

  Planeta se scufunda. Vine 2012. De acord. Sa vina. Dar cand vad atata bataie de joc imi vine sa fug departe. Nu uitati ca sunteti patron. Si totul tine de cum ganditi. Asa ca trebuie sa va ganditi cum e cel mai ok pentru acest club, pentru acesti suporteri si pentru toti care spera ca vom mai cuceri un campionat. Of, am uitat ca Planeta se scufunda…Asa e.

  P.S.
  HD, demonstrezi ca esti un rapidist adevarat. Foarte la obiect comentariul tau. Investim la Rapid?

  Dar Planeta se scufunda…si n-avem cum.

 23. Caracterul fara inteligenta poate multe, insa inteligenta fara caracter nu valoreaza nimic. – Marcus Tullius Cicero.

  “N-ai vrut să faci recuperare după meciul de la Ploieşti, faci doar ce vrei tu la echipă, să mă laşi naibii şi să pleci!” a spus Copos.

  Sa lamurim putin lucrurile – recuperarea de la Ploiesti s-a facut inainte de meci, cand jucatorii nu au vrut sa se antreneze, ei nefiind platiti. Meciul a fost ca si un antrenament, daca este sa privim modul de desfasurare si rezultatul. A urmat meciul cu Sportul, pe care unii jucatori l-au considerat tot antrenament. Tu ai crezut ca invierea lui Lazar, sarbatorita in Biserica Ortodoxa cu o zi inainte de Florii, se aplica si la fotbal. Ai gresit. Mai trebuia sa-i duci la o terasa in Dorobanti pe Sumudica cu M C-tin, sa le dai o sticla de vin si sa-i pui sa dea note la pitipoance. Dragoste cu sila nu se face, unii numesc acest lucru – viol. Ai reusit sa strici totul si ai avut nevoie de un vinovat. Vei ajunge sa fi refuzat de toti.

 24. Sa revedem filmul evenimentelor. La o recenta intilnire intre George Copos si Ioan Niculae, intiiul yachtman al tarii l-a intrebat pe boss-ul de la Astra daca n-ar fi interesat sa cumpere Rapidul. I-a spus si pretul, urgent. 1 euro plus achitarea datoriilor clubului, fara sa precizeze la cit se ridica aceste datorii. Putem banui ca ideea i-a venit pe loc iar tot teatrul aferent este a doua natura. Ioan Niculae s-a gindit putin si a raspuns pe loc. A pus si o conditie, acceptata imediat. “Ne intilnim si discutam dar sa nu stie nimeni”. Niculae si-a facut repede socoteala. Club de anvergura, cu traditie si istorie. Ne-a spus si restul, in direct, la tv. A fost atras de inegalabila galerie a Rapidului. Nu este de mirare. Nu este primul patron de fotbal care si-ar dori sa auda o asemenea galerie la fiecare meci acasa al echipei pe care o patroneaza.

  A urmat pasul doi, povestit cu lux de amanunte tot de magnatul de la Astra. Copos s-a dus val-virtej la Gigi Corsicanu’ si i-a povestit tot. Corsicanu’ s-a ingrozit. S-a gindit imediat ca un nou patron ii va reteza toate ciubucurile de la club. Asa ca, fara multa vorba, a dat stirea la Prosport sperind ca afacerea va cadea. Ceea ce s-a si intimplat.George Copos a stiut ce face atunci cind a calcat in picioare promisiunea (singura, de altfel) facuta lui Niculae. El a vrut sa-si testeze partenerul. Daca Niculae va accepta sa discute pus fiind in fata faptului implinit, inseamna ca va putea sa cedeze si la alte schimbari de reguli.

  Ioan Niculae a mirosit imediat capcana. Este un afacerist versat. I-a spus “la revedere” imediat lui Copos. Lucru care l-a enervat la culme pe George Copos. Este destul de greu in ziua de azi sa ademenesti un asemenea rechin. Sa-l pierzi din mina la primul trucaj este dezamagitor. Drept care, George Copos a casunat pe Sumudica. S-a racorit pe spinarea lui Sumi si a clubului. Si, ca sa fie masa bogata, i-a dat una peste nas si lui Gigi Becali. Becali afirmase recent ca a inceput sa se priceapa la fotbal. George Copos l-a intrebat pe Sumudica “de ce nu ai facut recuperarea dupa meciul cu Astra, de ce le-ai dat doua zile liber?”. Sa vada Becali ca el stie si ce inseamna “recuperare” si cu ce se maninca programul unei echipe de fotbal. Sumudica nu a raspuns. Ce putea sa spuna? Ca in cele doua zile libere s-au nimerit sa fie Invierea Domnului si ziua de Pasti?

  Cacealmaua lui George Copos nu a tinut. El a tinut sa forteze prosteste peste capul lui Dinu Gheorghe, cel investit cu “toata responsabilitatea”. Nota de plata va veni curind. Ce-i drept, Copos nu va ingadui niciodata nimanui sa-i ia Rapidul din gheare. Este o realitate trista dar indiscutabila.

 25. daca a ajuns un tigan sa ne decida soarata clubui ,acest corsicanu si acest patron ce joaca la cacealma , inseamna ca ne meritam soarata , gata sa terminat , trebuie sa ripostam , sa va intre bine in cap domnule george copos

 26. Marian Rada este noul antrenor al Rapidului, însă îndepărtarea lui Şumudică a învolburat apele în Grant. Aşa cum se întîmplă de obicei, o parte dintre jucători îl regretă pe fostul tehnician, alţii, nu. Din ultima categorie face parte Costin Lazăr, mijlocaş care nu a ratat ocazia să-l atace în presă pe Şumudică. „S-a lucrat singur când s-a apropiat de aşa-zişii lideri ai galeriei şi a turnat tot ce se întâmpla la echipă.

  În plus, a dat şi în jucători, i-a criticat în presă. Nimeni din echipă nu l-a lucrat!”, a spus Lazăr. Imediat, şeful galeriei Rapidului, Vali Bulgar’, a luat atitudine şi l-a pus la punct pe căpitanul „alb-vişiniilor”. „Pentru noi, suporterii, Rapidul este mai presus şi decît familiile noastre.

  Devotamentul nostru nu este condiţionat de 300.000 de euro pe sezon aşa cum este pentru Lazăr şi compania! Şumudică este un rapidist pur sânge şi este prieten cu câţiva dintre suporteri de peste 20 de ani, deci era normal să ne spună că Lazăr sare la bătaie cu străinii din frustrare, era normal să ne spună că la Galaţi s-a dat accidentat ca să fie sigur de eşecul Rapidului, după care la două zile distanţă să-şi revină miraculos, era normal să ştim şi noi că nu vrea să se mai antreneze din cauza banilor sau că e cârtiţa domnului Copos. Îl doare undeva de noi?”, a spus, pentru CANCAN, Vali Bulgaru’, care a precizat că nu mai există cale de împăcare între Lazăr şi suporteri: „Îi transmitem că problemele lui nu s-au terminat odată cu îndepărtarea lui Şumi, ba dimpotrivă, probleme lui de abia acum încep. E inadmisibil să mai tolerăm acest grup de patru, cinci jucători care schimbă mereun antrenorul când nu le convine! Nu au nicio realizare în ultimii ani, dar pretind sute de mii pe an!”.

 27. Vinde Rapid daca tot nu investesti bani.Ne facem de ras in toata tara asta.Asta e rapidu nostru?SA VA FIE RUSINE..Iesi-ti la TV si cereti-va scuze fata de fani sa va iertam.RUSINE

 28. Ce vis am trait!

  Presa s-a grabit sa puna in circa lui Sumudica faptul ca a schimbat radical echipa care jucase la Ploiesti. Presa a uitat subit ca asta este credo-ul lui Sumudica. Presa s-a grabit sa uite ca toti marii antrenori practica aceeasi metoda in conditiile in care sint nevoiti sa dispute partide oficiale la intervale de trei zile. Sir Alex Ferguson insusi si-a permis sa odihneasca sapte titulari la partida de Champions League cu Bursaspor in vederea partidei de campionat pe care avea sa o dispute dupa trei zile la Stoke City. A cistigat ambele partide. Putem gasi astfel de exemple cu nemiluita. Sumudica, la rindul lui, avea toate motivele sa creada in valoarea jucatorilor sai si sa menajeze mai multi jucatori in vederea deplasarii de la Turnu Severin. Chiar si cu rezervele, Rapid avea toate argumentele sa cistige lejer partida din Giulesti disputata impotriva Sportului Studentesc. Nu s-a intimplat asa. Am vazut cu totii de ce.

  Presa ne informeaza pe larg ca George Copos s-a dus decis la vestiare dupa meci si a inceput sa urle si sa se ratoiasca. Pina aici a procedat corect. Numai ca a inceput sa tipe la antrenor in loc sa tipe la jucatori. De parca Sumudica executase mascarada din teren. Ca sa fie masa bogata si teatrul de clasa inalta, George Copos a amintit de “rusinea fata de publicul din stadion”. Cind il auzi pe George Copos vorbind de rusine fata de suporteri te emotionezi pina la lacrimi. Se pare ca nu este nici o rusine sa-ti premiezi jucatorii cu banii lui Becali. Se pare ca nu este nici o rusine sa-ti vezi jucatorii completindu-si veniturile pe spinarea caselor de pariuri. Se pare ca nu este nici o rusine sa-i tii neplatiti pina fug de la echipa. Numai cine nu stie ce inseamna durerea de stomac pe care o simti cind platesti niste nenorocite de salarii restante poate gindi altfel. Apoi, George Copos- in forma maxima- i-a reprosat lui Sumudica “faci numai ce vrei tu la echipa”. Ca si cum postul de antrenor al echipei ar fi ceva gen referendum public. Sau ceva gen “toti avem idei de pus in practica la echipa, iar tu ai obligatia sa cistigi partidele”. Ca si cum ar fi fost dorinta lui Sumudica de a-l vedea pe Lazar in vestiar, ca si cum Sumudica l-a vrut pe Lazar in echipa. Omul care “plateste doar performanta” l-a dat afara fara scrupule tocmai pe cel care se afla in grafic pentru indeplinirea obiectivului. Omul care molfaie vorbe despre rusinea fata de suporteri l-a dat afara tocmai pe cel care se bucura de dragostea si increderea unui stadion intreg.

  Iudele si curvele au ramas. Sumudica a plecat. Suporterii rapidisti sint in fierbere. Plecarea lui Sumudica este sintetizata cel mai bine de cuvintele userului Evolution, exprimata pe forumul site-ului fzr.ro. Iata-le:

  In acest post vreau sa va reamintesc un lucru, Rapidul nu a pierdut nimic,” suporterul” Sumudica e acelasi, devotat , sincer, temperamental si plin de dragoste pt culori. Pentru astea si pentru multe altele, iti multumesc, Sumudica. Ne-ai facut sa traim clipe unice pe care doar rauvoitorii nu le recunosc. Cu mare parere de rau vreau sa ii transmit “suporterului” Sumudica urmatorul mesaj: Respect pe viata, domnule ANTRENOR.

  Ce asteptam de la noul antrenor? Nimic…Nici macar nu stim cine va fi noul antrenor. Indiferent de numele lui, ii dorim sa aiba taria de a cere din capul locului indepartarea celor doi sabotori, Lazar si Constantin. Asta daca vrea sa aiba speranta unui mandat mai lung in Giulesti. Astfel, va putea sa-l convinga pe Copos ca prima conditie a performantei este continuitatea. Este esential.

  Altfel, ne asteptam ca jucatorii sa puna osul in aceste ultime cinci etape. Vor dori sa demonstreze ca “numai Sumi a fost de vina”. Insa noi, cei care vom urmari meciurile Rapidului, vom simti intotdeauna lipsa omului care timp de mai bine de zece luni ne-a facut sa visam cu ochii deschisi.

  Marius Sumudica, iti multumim pentru tot!

 29. ai scumpit si bietele prajituri cartof , ce foame m-ai ai, va multumesc pentru donatia de 2500 euro pentru pisica mea care a suferit o indepartare de masea

 30. va multumesc domnule capos pentru gestul pe care l-ati facut la stadion, va astept la botez si va iubesc, stima mea pentru domnul capos
  aducet-il pe hagi sa ne ingroape de tot

 31. din pacate sunte-ti doar un mester al vorbelor iar inauntrul dumneavoastra nu va doriti cu adevarat sa investiti in fotbal asa cum ati facut-o in celelalte domenii.continuati sa lucrati cu jumatati de masura,angajand la RAPID antrenori si jucatori care nu sunt cu adevarat profesionisti.ati fost si sunteti inconjurat de oameni carora nu le -a pasat de acest club(zotta,taban),dovada cea mai buna fiind modul in care au fost celtuite sume colosale in mod nejustificat,fara rezultate.trebuie sa constientizati ca pt a deveni un adevarat INVESTITOR in fotbal,trebuie sa investiti cu cap si sa aveti rabdare.va sugeram sa va orientati si catre esaloanele inferioare ale fotbalului romanesc,dar pt asta ar trebui un antrenor cu ochi ale carui atributii sa fie doar acestea.suntem deacord cu dumneavoastra cand faceti referire la salariile jucatorilor in raport cu ceea ce ofera ei. va multumim anticipat pt ca a-ti citit mesajul nostru si speram si sa ne raspundeti remy si vic din focsani

 32. Acest comentariu este scris in memoria unchiului meu Ion, cel care imi vorbea in anii adolsecentei mele de Rapid. Acolo unde esti, intr-o lume mai drepta , vreau sa stii ca legenda continua: Rapid a fost si va ramane Campioana, in inimile celor cucernici…

  Revin poate pentru un ultim comentariu , sper ca nu am suparat pe nimeni prin asertiunile facute sau erorile gramaticale, parca numai atunci cand nu le verifici atent ies la suprafata stirbind din frumusetea textului.
  Ii multumesc pentru amabilitatea d-lui Copos, de a ma da posibilitatea de a imi exprima in scris aici, o adevarata tribuna a suporterului rapidist.
  Tin sa completez si sa lamuresc anumite aspecte si probleme ale Rapidului , dar si nu numai…
  Incep prin a pune o intrebare fireasca, cine e Rapid? De cand a aparut in constiinta oamenilor? Ce semnifica spiritul Rapidului? De ce e atat de iubit? Si de ce e atat de urat de inamici ? De ce actorii si scriitorii au fost alaturi de aceasta echipa, stiind faptul ca actorii si scriitorii sint sensibili si complecsi, totodata.
  In anul 1923 s-a nascut o legenda: Rapid, prin initiativa unor inimosi muncitori de la atelierele Grivita( un istoric de duzina si netalentat defel, Alex M. Stoenescu, arunca cu noroi in aceasta echipa Rapid, spunand ca era comunista sic! Cand nu ai nimic a spune , arunci cu noroi si astfel iti faci un “nume”) Teofil Covaci si Grigore Grigoriu. Rapid joaca in culoarea alb-visiniu. Din 1932 , antrenamentele si meciurile de desfasoara pe Podul Grant.
  In perioada interbelica Rapid, isi face cunoscuta prezenta, ca fiind o echipa spectacol, imediat fanii se aduna si sprijina aceasta echipa , fiind alaturi de ea si la bine si la rau. Iar adverasrii sint uimiti de jocul spectaculos al jucatorilor giulesteni, dar si impresionati de frumoasa galerie, care canta si traieste intens si cu entuziasm fiecare atingere de balon, si cum sa nu traiasca asa de intens, doar evoluau jucatori ca: Ionica Bogdan, Bazil Marian, Ozon, Fanica Filote- vremea fotbalului spectacol-. Acum apare si fotbalistul de legenda Baratki, cel ce deveine cel mai mare fotbalist al Europei. Fata de Dobrin juca bine cu ambele picioare , iar Hagi era mic copil pe langa el. (I. Costea). Pentru Baratki nu exista cuvinte pentru a-l descrie, cinstit si cuminte, nostalgic dupa iubirea pierduta undeva prin Oradea, uitand de sine atunci cand un coleg ii vorbea , el visa si se intreba:” unde oare esti iubirea mea dintai?” Dar femeiea lui iubita nu mai stia de el, cel care scria istorie si legenda la Rapid; fotbalistul perfect , ca un cavaler , luptand pentru un ideal ,idealul fotbalului spectacol , al artistilor -jucatori. Nerecunoscut la timpul sau pentru talentul iesit din comun, si din pacate nici azi, de o presa orbita de scandal si de promovarea unei echipe inventata de bolsevici, pentru a inlocui adevarata echipa -simbol -cucernica si frumoasa Rapid-.Dar azi, cei puri, nu sint cunoscuti si numai cei compromisi si corupti, sint promovati. Adversarii luptau inversunati vazand cum Rapid straluceste, iar ei incercau sa se ridice la maestria lor, dar nu puteau. Si azi observam acelasi lucruri , nimic nu s-a schimbat; Steaua si Dinamo, isi canta zilnic laude, cum ca ei ar fi unici . Doamne cum pot sa se mai afiseze ? In loc sa isi faca mea culpa fata de Rapid, se cred minunati…
  Fotbalul are legile lui, si dreptatea, chiar si cand raul pare ca va triumfa primeste un raspuns al iubirii adevarate. In anul 1967 se petrece acel raspuns al Rapidului fata de absolutismul conducatorilor de atunci, si rupe lanturile catre libertate…Castiga Campionatul cinstit, nu ca pana atunci: ” Nu cu pomana si ajutor” , cum bine scria pe un banner al unui suporter rapidist, referitor la cele doua echipe privilegiate : Steaua si Dinamo. Jucatorii si galeria devin un tot, mergand pe jos de la Ploiesti -Bucuresti. Rapid intra in legenda nu numai cu fotbalistii sai: Raducanu, Motroc, Lupescu, Dan Coe, Greavu , Neagu, Puiu Ionescu si N. Dumitriu, ci si prin generoasa galerie:” Galeria din Giulesti e unica, e inegalabila, e colorata si plina de farmec, Rapidul e insasi Glasul rotilor de tren” ; Rapidistii sint unici si inegalabili prin devotamentul lor fata de echipa favorita, atat la bine, cat mai ales la greu: ” Baiete, Rapidul merge mai departe de fiecare data si fara mine si fara tine si fara noi toti. Rapidul e menit sa zguduie sistemul, sa fie iubit de oameni ingrozitor de simpli si cinstiti” (Ioan Chirila); ca rapidist trebuie sa ai o inima mare, dar mai ales sanatoasa: Rapid e viata, viata cu bucuriile ei de-o clipa, cu necazurile ei de-o viata”( Nea Vanea).
  Rapidul nu este doar o echipa de fotbal, reprezinta mai mult decat atat, este pasiunea extrema dusa la absolut. Rapid e agonie si extaz; Rapidul nostru are suflet curat;” Rapid e darul pe care Dumnezeu ni l-a dat” . Ce chin si ce jale la fiecare infrangere, pentru ca apoi sa te ridici si sa canti. Mereu fideli acestor culori :alb-visiniu. Rapid sa existe, nu conteaza divizia, ci sa existe. ” A fi rapidist inseamna a rabda, a cadea si a te ridica, a trai fiecare clipa pe puntea dintre agonie si extaz. A fi rapidist inseamna sa inveti de mic faptul ca fara sa stii sa pierzi nu te vei bucura niciodata cu adevarat de victorie; Rapid este un greiere care canta mereu iluzia ca fotbalul nostru ar putea fi mai bun decat este”.( I. Chirila)
  Cu mana pe inima si cu sufletul vibrand de emotie :” Dincolo de Rapid nu exista viata”.
  Acestea fiind spuse las celor ce citesc acest comentariu sa cerceteze mai adanc problema rapidista, si sa nu uite ca Rapid i-a ales pe ei si nu invers, atunci cand inima iti e curata nu ai alta optiune decat Rapid…
  Namaste!

 33. Domnule Copos va rugam sa nu il vindeti pe Marcos Antonio!!!
  Imparatul este un jucator imens care merita sa ramana la RAPID!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *